Průzkumníkova cesta

280 strán | CZ | mäkká | 9788076455320

Průzkumníkova cesta vyšla pôvodne už v roku 2008 a je trochu škoda, že jej preklad, zatiaľ len český, prichádza až po 16 rokoch. Ide totiž o prvotriedne intelektuálne dobrodružstvo a od nás čitateľov chce okrem veľmi pozorného čítania aj dávku otvoreného myslenia a aspoň základnú orientáciu vo fyzike, resp. celkovo v prírodných vedách.

Autor knihy, Edgar Mitchell, bol jeden z 12 ľudí, ktorí stáli na Mesiaci a keď sa vracal zo svojej misie, prežil intenzívny zážitok akéhosi zjednotenia s celým vesmírom, ktorý mu po návrate na Zem nedal pokoj. V skratke Mitchellovi napadlo, že karteziánsky model vnímania sveta (myseľ a hmota ako oddelené subjekty) je prekonaný a je potrebné hľadať akýsi most medzi vedeckým a náboženským vnímaním sveta.

Jedným z týchto mostov boli Mitchellove kontrolované a jasne zaznamenané pokusy so senzibilnými jedincami, ktorí vedeli na diaľku pohybovať predmetmi, či ohýbať dotykom prsta lyžice. Druhým prepojením je podľa neho stále viac a viac experimentov z oblasti kvantovej mechaniky, ktoré ukazujú, že častice vystrelené z toho istého zdroja, izolované od seba, udržiavajú vzájomnú nelokálnu (teda s polohou nesúvisiacu) rezonanciu a vzájomne na seba instantne (ihneď) reagujú.

Napokon v dvoch (pre laika pomerne náročných) kapitolách vysvetľuje, že tretím indikátorom prepojenia mysle a hmoty sú tie kvantové experimenty, do ktorých vedome vstupujeme svojím meraním a už svojím zámerom môžeme vysledok experimentu ovplyvniť.

Mitchellovu knihu si treba naozaj dávkovať po častiach, pretože je nabitá myšlienkami, ktoré značne narúšajú náš zaužívaný pohľad na svet. Voči klasickej predstave Darwinovej náhodnej evolúcie stavia úvahu, že vesmír, tak ako aj evolúcia sama, naopak, vykazuje prvky istej zámernosti.

Voči vedeckému determinizmu zasa oponuje experimentmi z kvantovej fyziky a zdôrazňovaním neurčitosti a len istej pravdepodobnosti, s ktorou sa veci môžu udiať a do popredia stavia fenomén voľby, ktorú nemožno jednoznačne časopriestorovo ani dátovo predvídať.

Průzkumníkova cesta je vzrušujúcou púťou svetom, o ktorom sme si kedysi mysleli, že ide o vlastne o dva svety, jeden hmotný, druhý metafyzický, no podľa Mitchella sa pomaly rysuje nový, zjednotený model, kde sa ukazuje, že veci sú prepojené o čosi viac, ako sme si doposiaľ mysleli.

Ako autor poznamenáva, možno sme my ľudia aj spôsob, ako sa hviezdy konečne dozvedajú čosi o sebe.